معنی شناسی تفسیر و تأویل
36 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » تابستان و پاییز 1381 - شماره 4 و 5 »(28 صفحه - از 41 تا 62 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آرای عالمان در معنای «تفسیر» و «تأویل»، مختلف است؛ پیشینیان، آن دو را مترادف شمرده‏اند و برخی تفسیر را اعم از تأویل و بسیاری، آن دو را متباین می‏دانند. برای دریافت صحیح معنای این دو واژه باید بدانیم که مورد کاربرد «تفسیر» و «تأویل» در قرآن، حدیث و کلام عالمان، متفاوت است. وجوه معنایی «تأویل» در قرآن عبارت است از: 1. بیان مرادِ آیات متشابه؛ 2. مصداق و تحقّق خارجی مفاهیم آیات؛ 3. توجیه عمل شبهه‏انگیز؛ 4. تعبیر خواب؛ 5 . عاقبت و سرانجام. وجوه معنایی «تأویل» در احادیث نیز به قرار زیر است: 1. بیان مرادِ ظاهرعبارات قرآنی؛ 2. مصداق و تحقّق خارجی مفاهیم آیات؛ 3. معانی بطون آیات قرآن. واژه تفسیر در قرآن به معنای کشف و بیان و در احادیث، به معانی ذیل است: 1. تبیین معانی آیات (اعم از ظاهر و باطن)؛ 2. بیان تفصیلی مجملات قرآن؛ 3. تبیین و توجیه متشابهات قرآن؛ 4. تبیین معانی ظاهر آیات.