معرفی تفسیر احکام القرآن شافعی
48 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1386 - شماره 25 »(32 صفحه - از 35 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این پژوهش پس از معرفی شافعی، موضوعات ذیل ارائه شده است: آیات الاحکام از نگاه شافعی؛ مبانی اصولی و منابع استنباط از نگاه شافعی؛ روش شافعی در استنباط از آیات؛ منابع شافعی در احکام القرآن؛ ارزیابی احکام القرآن شافعی و نیز نقد شماری از آرای شافعی. واژگان کلیدی: احکام القرآن، شافعی، مبانی استنباط، اصول فقه، فقه القرآن.