مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اصغر
نام خانوادگی:ناصحیان
پست الکترونیک:nasehiyan@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

     در سال 1341 شمسی در خانواده‌ای مذهبی در روستای گَفْت از توابعِ شهرستان سبزوار متولد شد. پس از تحصیلات دورة بتدائی و راهنمایی وارد حوزة علمیه مشهد گردید. در دروس ادبیات عرب و منطق از درس استادانِ ارجمند: محمد باقر واعظی،  داوود رضوانی و محمود ناطقی و در فقه و اصولِ مقدماتی از سید علی اصغر حسینی، صالحی نیشابوری، بنی هاشمی و آیت الله سید میرزا حسن صالحی بهره برد.

رسائل، مکاسب و کفایه را در محضرِ آیت الله واعظ طبسی، آیت الله سید حسن مرتضوی و آیت الله حسنعلی رضا زاده خواند. از سال 1370 وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. حدود هفت سال از درس خارج فقه آیت الله سید حسن مرتضوی و شش سال از درس خارج اصول آیت الله میرزا علی فلسفی بهره‌ برد.

از سال 1371 در دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تحصیل در رشتة علوم قرآنی و حدیث را آغاز کرد. در سال 1375 مقطع کارشناسی و در سال 1379 مقطع ارشد را به پایان رساند. در طی این دو مقطع و پس از آن تا سال 1385 از محضر استاد ارجمند آیت الله محمد هادی معرفت رحمه الله و استاد ارجمند حجة الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی راد حفظه الله تعالی بهره مند شد.

 از سال 1373 در کنار تحصیل دروس حوزوی و دانشگاهی تدریس دروس معانی‌بیان، فقه و اصول مقدماتی را آغاز کرد و از سال 1380به تدریس تفسیر و علوم قرآنی پرداخت.

از سال 1385 تحصیل در مقطع دکتری رشتة علوم قرآن و حدیث را در دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرد و اکنون در کنار تحصیل و پژوهش به تدریس موضوعات قرآنی اشتغال دارد.

آثار پژوهشی: از نیمة دوم سال 1374 کار پژوهش در موضوعات قرآنی را در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشرافِ آیت الله معرفت و استاد مهدوی راد آغاز کرد و از آن هنگام تا کنون موفق به نگارش حدود 20 مقالة در موضوعات قرآنی شده‌ که موارد ذیل از جملة آنهاست:

1.   حبط و تکفیر در قرآن (1). چاپ شده در: نشریة داخلی علوم و معارف قرآنِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

2.    حبط و تکفیر در قرآن (2). چاپ شده در: نشریة داخلی علوم و معارف قرآنِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

3.   حبط و تکفیر در قرآن (3). چاپ شده در: نشریة داخلی علوم و معارف قرآنِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

4.    کاوشی نو در چگونگی نزول قرآن (1). چاپ شده در: نشریة داخلی علوم و معارف قرآنِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

5.   کاوشی نو در چگونگی نزول قرآن (2).  چاپ شده در: نشریة داخلی علوم و معارف قرآنِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

6.  فلسفة وجود متشابهات در قرآن. چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة 1.

7.  معنا شناسی تفسیر و تأویل. چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة 5-4.

8.   تأویل و راسخان در علم. چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة 11. این مقالة از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم جایزه و لوح تقدیر دریافت کرد.

9.  نخستین تفسیر فقهی و مؤلف آن.  چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

10.  نزول دفعی قرآن، شبهات و پاسخها.  چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی شمارة 17.

11.  معرفی احکام القرآن شافعی.  چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی شمارة 25.

12.  بررسی دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآن. چاپ شده در: مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی شمارة 26.

13.  شناخت مکی و مدنی در پرتو احادیث. چاپ شده در: مجلة تخصصی پژوهشِ جامعة المصطفی نمایندگی مشهد: «سفیر» شمارة 1.

14.  آیت الله معرفت و حجیت قراءات. منتشر شده در یادنامه استاد معرفت با عنوان معرفت قرآنی.

15.  پژوهشی نو در جمع قرآن. چاپ شده در مجلة تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی شمارة 30.  در این مقاله با دلایل بسیار محکم، اثبات شده که قرآن کریم در عهد رسول خدا (ص) به شیوة کنونی، جمع و تألیف گردیده و سوره‌های آن نظم یافته است.

16.  خطا در ترجمه به سبب اشتباه در فهم آیات. چاپ شده در: مجلة تخصصی پژوهشِ جامعة المصطفی نمایندگی مشهد: «سفیر» شمارة 5.

17.  مصحف امام علی(ع) از منظر احادیث. چاپ شده در شماره 12 مجله تخصصی «آموزه‌های قرآنی» دانشگاه علوم اسلامی رضوی.