سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه المصطفی العالمی 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
جامعه المصطفی نمایندگی مشهد  
مدرس 
 
ادامه دارد 
علوم قرآنی و حدیث